PUJA BAKTI LIAM KENG) / NIEN CING PAGI & MALAM MALAM PENGANUT TAO (MORNING & EVENING CHANT)Pembacaan Mantra Utama di altar utama, cocok diputar pagi & sore dialtar tempat sembahyang, kelenteng, dan tempat ibadah tridharma utk membersihkan altar, membersihkan langit dan bumi, 4 penjuru, mengundang dewa bumi, memperkuat kekuatan penekun tao (mantra sinar emas) dan terakhir memperkuat hawa murni tempat sembahyang.

Catatan tidak boleh dibacakan diatas jam 10 malam, saat hujan lebat / angin ribut, suasana langit gelap atau saat energi "yin" terlalu besar.

Cocok diputar Tiap Hari Pagi / Sore dikelenteng-kelenteng, rumah ibadah, TITD, bio-bio, agar semua dewa-dewa bisa hadir, energi langit bumi dimurnikan, hawa kelenteng tambah kuat, menekan gangguan mara / hawa negatif di kelenteng / bio2 / titd.

Video cuplikan puja bakti pagi di Kelenteng Taoisme di Long Hu Shan (salah satu empat gunung suci Taosime)


8 Mantra Utama Taoisme (八大神咒 - Ba Da Shen Zhou)

Biasanya 8 mantra ini dibaca sebelum diadakan pembacaan Kitab Tao, atau sebelum melakukan ritual ritual khusus. jika ada yang salah mohon dikoreksi.

八大神咒. 8 Mantra Utama Dao

1. 净心神咒 , jing xin shen zhou / mantra pembersih hati :

太上台星(tài shàng tái xīng),应变无停(yìng biàn wú tíng)。
驱邪缚魅(qū xié fù mèi),保命护身(bǎo mìng hù shēn)。
智慧明净(zhì huì míng jìng),心神安宁(xīn shén ān níng)。
三魂永久(sān hún yǒng jiǔ),魄无丧倾(pò wú sàng qīng)。
急急如律令(jí jí rú lǜ lìng)。

2. 净口神咒 , jing kou shen zhou/ mantra pembersih mulut dan ucapan :

丹朱口神(dān zhū kǒu shén),吐秽除氛(tǔ huì chú fēn)。
舌神正伦(shé shén zhèng lún),通命养神(tōng mìng yǎng shén)。
罗千齿神(luó qiān chǐ shén),却邪卫真(què xié wèi zhēn)。
喉神虎贲(hóu shén hǔ bēn),炁神引津(qì shén yǐn jīn)。
心神丹元(xīn shén dān yuán),令我通真(lìng wǒ tōng zhēn)。
思神炼液(sī shén liàn yè),道炁常存(dào qì cháng cún)。
急急如律令(jí jí rú lǜ lìng)。

3. 净身神咒 , jing shen shen zhou / mantra pembersih raga :

灵宝天尊(líng bǎo tiān zūn),安慰身形(ān wèi shēn xíng)。
弟子魂魄(dì zǐ hún pò),五脏玄冥(wǔ zàng xuán míng)。
青龙白虎(qīng lóng bái hǔ),队仗纷纭(duì zhàng fēn yún);
朱雀玄武(zhū què xuán wǔ),侍卫我真(shì wèi wǒ zhēn)。
急急如律令(jí jí rú lǜ lìng)。

4. 安土地神咒 , an tu di shen zhou/ mantra pengaman bumi :

元始安镇(yuán shǐ ān zhēn),普告万灵(pǔ gào wàn líng)。
岳渎真官(yuè dú zhēn guān),土地祗灵(tǔ dì zhī líng)。
左社右稷(zuǒ shè yòu jì),不得妄惊(bù dé wàng jīng)。
回向正道(huí xiàng zhèng dào),内外澄清(nèi wài chéng qīng)。
各安方位(gè ān fāng wèi),备守坛(bèi shǒu tán)(家(jiā))庭(tíng)。
太上有命(tài shàng yǒu mìng),搜捕邪精(sōu bǔ xié jīng)。
护法神王(hù fǎ shén wáng),保(bǎo)卫(wèi)诵(sòng)经(jīng)。
皈(guī)依(yī)大(dà)道 (dào),元(yuán)亨(hēng)利(lì)贞(zhēn)。

5. 净天地神咒 , jing tian di shen zhou/ mantra pembersih langit dan bumi :

天地自然(tiān dì zì rán),秽炁分散(huì qì fēn sàn)。
洞中玄虚(dòng zhōng xuán xū),晃朗太元(huǎng lǎng tài yuán)。
八方威神(bā fāng wēi shén),使我自然(shǐ wǒ zì rán)。
灵宝符命(líng bǎo fú mìng),普告九天(pǔ gào jiǔ tiān);
乾罗答那(qián luó dá nà),洞罡太玄(dòng gāng tài xuán);
斩妖缚邪(zhǎn yāo fù xié),度人(dù rén)(杀鬼(shā guǐ))万千(wàn qiān)。
中山神咒(zhōng shān shén zhòu),元始玉文(yuán shǐ yù wén),
持诵一遍(chí sòng yī biàn),却病延年(què bìng yán nián);
按行五岳(àn háng wǔ yuè),八海知闻(bā hǎi zhī wén);
魔王束首(mó wáng shù shǒu),侍卫我轩(shì wèi wǒ xuān);
凶秽消散(xiōng huì xiāo sàn),道炁常存(dào qì cháng cún)。
急急如律令(jí jí rú lǜ lìng)。

6. 金光神咒 , jin guang shen zhou / mantra sinar emas :

天地玄宗(tiāndìxuánzōng),万炁本根(wànqìběngēn)。
广修亿劫(guǎngx iūyìjié),证吾神通(zhèngwúshéntōng)。
三界内外(sānjiènèiwài), 惟道独尊(wéidàodúzūn)。
体有金光(tǐyǒujīnguāng),覆映吾身(fùyìngw úshēn)。
视之不见(shìzhībújiàn),听之不闻(tīngzhībúwén)。
包罗天地( bāoluótiāndì),养育群生(yǎngyùqúnshēng)。
受持万遍(shòuchíwàn biàn),身有光明(shēnyǒuguāngmíng)。
三(sān) 界侍卫(jièshìwèi),五帝司迎(wǔdìsīyíng)。
万神朝礼(wànshéncháolǐ ),役使雷霆(yìshǐléitíng).
鬼妖丧胆(guǐyāosàngdǎn), 精怪忘形(jīngguà iwàngxíng)。
内有霹雳(nèiyǒupīlì),雷神隐名(léishényǐnmíng)。
洞 慧交彻(dònghuìjiāochè),五炁腾腾(wǔqìténgténg)。
金光速现(jīnguā ngsùxiàn),覆护真人(fùhùzhēnrén)。
急急如律令(jíjírúlǜlìng)。

7. 祝香神咒 , zhu xiang shen zhou/mantra mempersembahkan hio :

道由心学(dào yóu xīn xué),心假香传(xīn jiǎ xiāng zhuàn)。
香燕玉炉(xiāng yàn yù lú),心存帝前(xīn cún dì qián)。
真灵下盼(zhēn líng xià pàn),仙旆临轩(xiān pèi lín xuān)。
令臣关告(lìng chén guān gào),迳达九天(jìng dá jiǔ tiān)。

8. 玄蕴咒(xuányùnzhòu) / Mantra Awan Keagungan (kegaiban / kesucian) mengandung misteri :

云篆太虚(yún zhuàn tài xū),浩劫之初(hào jié zhī chū)。
乍遐乍迩(zhà xiá zhà ěr),或沉或浮(huò chén huò fú)。
五方徘徊(wǔ fāng pái huái),一丈之余(yī zhàng zhī yú)。
天真皇人(tiān zhēn huáng rén),按笔乃书(àn bǐ nǎi shū)。
以演洞章(yǐ yǎn dòng zhāng),次书灵符(cì shū líng fú)。
元始下降(yuán shǐ xià jiàng),真文诞敷(zhēn wén dàn fū)。
昭昭其有(zhāo zhāo qí yǒu),冥冥其无(míng míng qí wú)。

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Tentang Penulis

Tentang Penulis
Mengky Mangarek, salah satu IT preneur, penggemar kisah para Buddha, Bodhisattva serta penulis buku dan komik Zen, juga pernah mengisi di beberapa radio talk, seminar dan penulis / admin dibeberapa blog seperti Kisah Para Dewa dan Cetya Tathagata yang telah memiliki lebih dari 20,000 pembaca setia.

tentang penulis

tentang penulis
Jacky Raharja adalah seorang entrepreneur kelahiran 10 February 1982 dan berdomisili di Jakarta. Mengawali karier profesional sebagai seorang Marketer pada sebuah Top Multinational Company yang bergerak di bidang FMCG pada tahun 2007. Mempunyai passion yang sangat tinggi dalam hal brand management & strategic dan meninggalkan dunia profesional pada tahun 2013 sebagai Brand Manager demi mengejar passion lainnya yaitu menjadi seorang Entrepreneur yang mempunyai jaringan bisnis sendiri. Bergabung dengan Cetya Tathagata Jakarta sebagai bagian dari committee sejak tahun 2005 dan sebagai salah satu kontributor atas artikel-artikel pada social media Cetya Tathagata Jakarta.

Most Reading

Diberdayakan oleh Blogger.