Mantra Pengundang Ji Gong (Chi Kung Huo Fo / Ji Gong Hok Hud) dlm rangka Shejit Ji Gong (bln 2 tgl 2 Imlek)


Mantra Pengundang Ji Gong (Chi Kung Huo Fo / Ji Gong Hok Hud) dlm rangka Shejit Ji Gong (bln 2 tgl 2 Imlek)
濟公禪師寶誥 Ji Gong Zen Master Praise Mantra
功高東土。果證西天。靈由羅漢而進菩提。
Gong gao dong tu, guo zheng xi tian, ling you luo han er jin puti
修空五蘊。斷盡六根。僧中稱聖。玄功絕倫。
xiu kong wu yun, duan jin liu gen, seng zhong
cheng seng, xuan gong jue lun
道自先天。而傳後世。
dao zi xian tian, er chuan hou shi
棄李門之富貴。衛宋室之江山。降伏天魔外道。
qi li men zhi fu gui, wei song shi zhi jiang shan,
xiang fu tian mo wai dao
禪參玉版金剛。百衲袈裟。
chan can yu ban jin gang, bai na jia sha
清風滿袖。雙拖草履。
qing feng man xiu, shuang tuo cao fu
正氣盈身。抱慈悲而濟因。
zheng qi ying sheng, bao ci bei er ji yin
行方便而扶危。靈隱寺中留聖跡。
xing fang bian er fu wei, ling yin si zhong liu
sheng ji
天台山上話禪機。法輪常轉。廣佈慈雲。
tian tai shan shang hua chan ji, fa lun chang
zhuan, guang bu ci yun
大悲大願。大聖大慈。歸命濟佛大聖。
da bei da yuan, da sheng da ci, gui ming ji fo da
sheng
東林普度禪師。普濟度世天尊。
dong lin pu du chan shi, guang ji du shi tian zun
【濟公活佛】歷史典故:在眾多的羅漢當中,濟公極
其特別,是家喻戶曉,無人不知。也是佛教的五百羅
漢中,唯一的漢人。濟公姓李,名修元,又名心遠,
是浙江台州天台縣人。父親李茂春,是李駙馬的后
裔,母王氏因年邁尚無子嗣,於是日夜求神祈佛,某
夜王氏夢見一尊羅漢贈以一朵五色蓮花,王氏接過吞
食部久便懷有身孕,於二月初二產下一子,夫婦十分
喜歡,滿月時大宴客,當時曾有高僧性空,前來祝
賀,賜名「修元」。  濟公十八歲時父母雙亡,守
喪三年後即前往杭州西湖靈隱寺剃度為僧,住持知道
修元是羅漢轉世,前來人間嬉戲,於是收他為門下弟
子,賜法名「道濟」。濟公不守戒律,佯狂不飾細
行,遊行市井間,喜喝大碗酒,吃大塊肉,酒肉羅
漢,行為舉止顛狂放蕩,被人們稱為「濟顛」。濟公
為寺僧所厭,遠瞎堂仙逝後,靈隱侍再無濟顛容身之
地,遂移居南屏山淨慈寺。於公元1202五月十六日端
坐圓寂。
轉載 :
济公
维基百科,自由的百科全书
https://zh.wikipedia.org/wiki/济公
姓名 济公
原名 俗名:李修緣
出生 1133年
浙江台州(今浙江省台州市天台县永宁村)
逝世 1209年
国籍 宋
尊称 济公活佛
济公(1133年(绍兴三年)二月初二-1209年(嘉定
二年)五月十六日),又被稱為濟癫和尚、濟公活
佛,俗名李修緣(一名李心遠),南宋时浙江台州
(今浙江省台州市天台县永宁村)人,傳說中的佛教
僧人,以不守戒律、飲酒食肉、神通廣大聞名。
天台臨海督尉李文和的遠孫。父李茂春,母王氏[1]。
十八歲時雙親繼喪,後在杭州灵隐寺出家[2],法号道
济,拜瞎堂慧遠为师。不喜颂经打坐,不戒酒肉,更
喜蘸大蒜食狗肉,语言诙谐,穿着破衣破帽手持破
扇。因其行为不检点,被众僧告到其师慧远面前,慧
远为庇护他说:“佛门之大,岂不容一癫僧!”[3] 故又
被称做济癫。其师慧远圆寂后,被迫转到净慈寺。他
医术精湛,常常救助百姓,则被百姓称济公活佛。传
说是降龙罗汉[4]。道济于宋嘉定二年(1209年)五月
十六日於淨慈圆寂,临终前曾作一偈:“六十年来狼
籍,东壁打到西壁。如今收拾归来,依旧水连天碧
。”葬于虎跑,后人建有济公塔院。《净慈寺志》卷十
九中收载其《入龛文》、《起龛文》、《挂真文》、
《秉火文》、《起骨文》和《入塔文》[5]。
濟公的傳說起源於南宋末期。在明清之際,民間的說
書人開始以濟公為主題,逐漸發展出故事,至清朝
時,集成《濟公全傳》一書。他的神通傳奇,據說是
來自於南北朝梁武帝時代的寶誌禪師。
在融入民間信仰之後,逐漸變成一位帶有佛道兩家特
色的神明。另外,東井圓佛會亦供奉濟公。佛教徒大
致認同濟公禪師是因為某些因素而不守戒律,不過並
不認同對濟公破戒的崇拜。
济公 - 维基百科,自由的百科全书

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Tentang Penulis

Tentang Penulis
Mengky Mangarek, salah satu IT preneur, penggemar kisah para Buddha, Bodhisattva serta penulis buku dan komik Zen, juga pernah mengisi di beberapa radio talk, seminar dan penulis / admin dibeberapa blog seperti Kisah Para Dewa dan Cetya Tathagata yang telah memiliki lebih dari 20,000 pembaca setia.

tentang penulis

tentang penulis
Jacky Raharja adalah seorang entrepreneur kelahiran 10 February 1982 dan berdomisili di Jakarta. Mengawali karier profesional sebagai seorang Marketer pada sebuah Top Multinational Company yang bergerak di bidang FMCG pada tahun 2007. Mempunyai passion yang sangat tinggi dalam hal brand management & strategic dan meninggalkan dunia profesional pada tahun 2013 sebagai Brand Manager demi mengejar passion lainnya yaitu menjadi seorang Entrepreneur yang mempunyai jaringan bisnis sendiri. Bergabung dengan Cetya Tathagata Jakarta sebagai bagian dari committee sejak tahun 2005 dan sebagai salah satu kontributor atas artikel-artikel pada social media Cetya Tathagata Jakarta.

Most Reading

Diberdayakan oleh Blogger.