KISAH DAN ASAL USUL HIAN THIANG SIANG TEE bagian 3 dari 3 Artikel

KISAH DAN ASAL USUL HIAN THIANG SIANG TEE bagian 3 dari 3 Artikel
KITAB SUTRA HIAN THIAN XIANG TEE bagian 1
玄天上帝金科玉律真經
Xuán tiān shàngdì jīnkēyùlǜ zhēn jīng
看宣玄天上帝金科玉律真經
Kàn xuān xuán tiān shàngdì jīnkēyùlǜ zhēn jīng
帝(吾)號治世福神鎮北天大將軍 遊巡諸天諸地 掌握世界乾坤
Dì (wú) hào zhìshí fúshén zhèn běi tiān dà jiàng jūn yóu xún zhū tiān zhū de zhǎngwò shìjiè qiánkūn
扶助康莊大道 護佑明主賢臣 不忍五濁惡世 眾生受苦遭辛
Fúzhù kāngzhuāngdàdào hùyòu míng zhǔ xián chén bùrěn wǔ zhuó è shì zhòngshēng shòukǔ zāo xīn
旱澇饑饉疾疫 水火劫盜刀兵 天下江南江北 朝病暮死七分
Hàn lào jījǐn jí yì shuǐhuǒ jié dào dāobīng tiānxià jiāngnán jiāngběi cháo bìng mù sǐ qī fēn
趨向三災八難 三元五臘之辰 北斗下界三七 時逢甲子庚申
Qūxiàng sān zāi bā nàn sān yuán wǔ là zhī chén běidǒu xiàjiè sānqī shí féng jiǎzǐ gēngshēn
臘月二十五日 親隨玉帝降臨
Làyuè èrshíwǔ rì qīn suí yù dì jiànglín
統率千真萬聖 檢察下界人民 記錄作善作惡
Tǒngshuài qiānzhēn wàn shèng jiǎnchá xiàjiè rénmín jìlù zuò shàn zuò'è
較量罪惡重輕 輕乃罪赦一半 重則死絕滅門 善者得見天日
Jiàoliàng zuì'è zhòng qīng qīng nǎi zuì shè yībàn zhòngzé sǐ jué mièmén shàn zhě dé jiàn tiān rì
惡者不見太平 信者得度末劫 不信喪命亡魂 檢舉不忠不孝
È zhě bùjiàn tàipíng xìnzhě dedù mò jié bùxìn sàngmìng wánghún jiǎnjǔ bù zhōng bùxiào
抄錄無義無仁 貧不安分守己 富不念老憐貧 輕重長短秤尺
Chāolù wú yì wú rén pín bù ānfènshǒujǐ fù bù niàn lǎo lián pín qīngzhòng chángduǎn chèng chǐ
大小斛石斗升 買賣欺瞞良善 交關舉用不平 使盡機關詭計
Dàxiǎo hú shídǒushēng mǎimài qīmán liáng shàn jiāo guān jǔ yòng bùpíng shǐ jǐn jīguān guǐjì
惡心害眾欺群 兩舌惡口鬪亂 教唆州縣鄉黨 恣意慳貪嫉妬
Èxīn hài zhòng qī qún liǎng shé è kǒu dòu luàn jiàosuō zhōu xiàn xiāng dǎng zìyì qiāntān jídù
是非人我爭嗔 不識善惡因果 不畏天地神明 強凶不得老死
Shìfēi rén wǒ zhēng chēn bù shí shàn è yīnguǒ bù wèi tiāndì shénmíng qiáng xiōng bùdé lǎosǐ
結冤促壽除齡 故遣天將抄錄 疥癬痲痘瘟疫 肚痛赤眼瀉痢
Jié yuān cù shòu chú líng gù qiǎn tiān jiāng chāolù jièxuǎn má dòu wēnyì dù tòng chì yǎn xiè lì
惡瘡膿血淋漓 咽喉急風諸毒 寒熱咳嗽呻吟 打算未盡劫數
È chuāng nóng xiě línlí yānhóu jí fēng zhū dú hánrè késou shēnyín dǎsuàn wèi jìn jiéshù
十磨九難不輕 天遣帝王治世 滅除惡黨紛紛 似帝(吾)當初學道
Shí mó jiǔ nàn bù qīng tiān qiǎn dìwáng zhìshí miè chú è dǎng fēnfēn shì dì (wú) dāngchū xué dào
直磨鐵杵成針 治盡不平等輩 方始大地成金 諭勸世人敬信
Zhí mó tiě chǔ chéng zhēn zhì jǐn bù píngděng bèi fāngshǐ dàdì chéngjīn yù quàn shìrén jìngxìn
聽帝旨說叮嚀 不可聽聞藐藐 各依戒律諄諄 漸見太平年到
Tīng dì zhǐ shuō dīngníng bùkě tīngwén miǎo miǎo gè yī jièlǜ zhūnzhūn jiàn jiàn tàipíng nián dào
上元甲子當旬 自此風調雨順 田蠶五穀豐登 天下安居樂業
Shàng yuán jiǎzǐ dāng xún zì cǐ fēngtiáoyǔshùn tián cán wǔgǔ fēngdēng tiānxià ānjūlèyè
人民歌吟懽忻 到此人身難得 各宜修省思尋 更有泰山東嶽
Rénmín gēyín huān xīn dào cǐ rénshēn nándé gè yi xiū xǐng sī xún gèng yǒu tàishān dōng yuè
速報立報司存 莫道造惡不報 直待惡貫滿盈 莫道修善無應
Sùbào lì bào sī cún mò dàozào è bù bào zhídài èguànmǎnyíng mò dào xiūshàn wú yīng
直待善果圓成 若有人間私語 天上聽若雷霆 不可欺心暗室
Zhídài shàn guǒ yuánchéng ruò yǒu rénjiān sīyǔ tiānshàng tīng ruò léitíng bùkě qī xīn ànshì
神目如電光熒 陰陽誤送人命 觸犯地曜天星 醫藥誤傷人命
Shén mù rú diànguāng yíng yīnyáng wù sòng rénmìng chùfàn de yào tiānxīng yīyào wùshāng rénmìng
方脈指下不明 僧道師人積罪 貪求施利食葷 不誠誦經有罪
Fāng mài zhǐ xià bùmíng sēng dào shī rén jī zuì tānqiú shī lì shí hūn bù chéng sòng jīng yǒuzuì
差訛字句不真 逆死兒女有罪 千生萬劫冤親 切戒殺食物命
Chà é zìjù bù zhēn nì sǐ érnǚ yǒuzuì qiān shēng wàn jié yuān qīnqiè jiè shā shíwù mìng
放火燒害山林 積累無邊罪孽 冤冤報屈難伸 切莫貪一口腹
Fànghuǒ shāo hài shānlín jīlěi wúbiān zuìniè yuān yuān bào qū nán shēn qiè mò tān yīkǒu fù
免墜萬劫沉淪 告示行法弟子 天條不可不遵 愛惜一切字紙
Miǎn zhuì wàn jié chénlún gàoshì xíng fǎ dìzǐ tiān tiáo bùkě bù zūn àixī yīqiè zìzhǐ
付諸水火漂焚 帝德好生惡殺 薄書日夜具呈 陽有陽間罪孽
Fù zhū shuǐhuǒ piào fén dì dé hàoshēng è shā báo shū rìyè jù chéng yáng yǒu yángjiān zuìniè
陰有陰司典刑 請看冥司錄載 太上感應篇云 造作善善惡惡
Yīn yǒu yīnsī diǎn xíng qǐng kàn míng sī lù zài tài shàng gǎnyìng piān yún zàozuò shàn shàn è è
報應如影隨形 一敬敬重天地 心香一炷晨昏 二敬孝養父母
Bàoyìng rúyǐngsuíxíng yī jìng jìngzhòng tiāndì xīn xiāng yī zhù chénhūn èr jìng xiàoyǎng fùmǔ
Bagian 2
堂前生神二尊
Tángqián shēng shén èr zūn
三勸皈依三寶 儒釋道教同倫 四勸修齋布施 報答四重深恩
Sān quàn guīyī sānbǎo rú shì dàojiào tóng lún sì quàn xiū zhāi bùshī bàodá sì chóng shēn ēn
五勸善男信女 持齋念神看經 六勸州縣官吏 治民如水之清
Wǔ quàn shànnánxìnnǚ chízhāi niàn shén kàn jīng liù quàn zhōu xiàn guānlì zhì mín rúshuǐ zhī qīng
七勸救濟孤殍 不墜四生六道 八勸富家布施 架橋造路修因
Qī quàn jiùjì gū piǎo bù zhuì sì shēng liùdào bā quàn fùjiā bùshī jiàqiáo zào lù xiū yīn
九勸九流技藝 三六九字同倫 十勸廣行陰騭 福及子子孫孫
Jiǔ quàn jiǔ liú jìyì sānliùjiǔ zì tóng lún shí quàn guǎngxíng yīnzhì fú jí zǐ zǐsūn sūn
但存方寸心地 留與後代耕耘 所作總依本分 與人方便樸湻
Dàn cún fāngcùn xīndì liú yǔ hòudài gēngyún suǒzuò zǒng yī běn fēn yǔ rén fāngbiàn pǔ chún
若以遞相傳寫 吾(帝)當護汝於陰家有一卷供養 全家老幼安寧
Ruò yǐ dì xiāngchuán xiě wú (dì) dāng hù rǔ yú yīn jiā yǒuyī juàn gòngyǎng quánjiā lǎo yòu ānníng
身有一卷佩帶 免遭一切災迍 若寫五卷奉勸 壽增半紀餘齡
Shēn yǒuyī juàn pèidài miǎn zāo yīqiè zāi zhūn ruò xiě wǔ juǎn fèngquàn shòu zēng bàn jìyúlíng
若寫十卷奉勸 一紀壽算增新 印施百千萬卷 名同神聖真君
Ruò xiě shí juǎn fèngquàn yī jìshòu suàn zēng xīn yìn shī bǎi qiān wàn juǎn míng tóng shénshèng zhēn jūn
當境城隍福神 歡喜保舉奏聞 三界四府列祠 帝(吾)同保奏天庭
Dāng jìng chénghuáng fúshén huānxǐ bǎojǔ zòuwén sānjiè sì fǔ liè cí dì (wú) tóng bǎo zòu tiāntíng
北府消除罪籍 南司註上生名 現存獲福無量 九玄七祖超昇
Běifǔ xiāochú zuì jí nán sī zhù shàng shēng míng xiàncún huò fú wúliàng jiǔ xuán qī zǔ chāo shēng
上號金科玉律 下曰勸世戒文 更有能行正直 不昧陰空鬼神
Shàng hào jīnkēyùlǜ xià yuē quàn shì jiè wén gèng yǒu néng xíng zhèngzhí bù mèi yīn kōng guǐshén
不以祭享加福 不以不祭生迍 有福休誇俊麗 無福休怨鬼神
Bù yǐ jì xiǎng jiāfú bù yǐ bù jì shēng zhūn yǒufú xiū kuā jùn lì wú fú xiū yuàn guǐshén
欲知前世因果 今生受者之身 欲知後世因果 今生作者之心
Yù zhī qiánshì yīnguǒ jīnshēng shòu zhě zhī shēn yù zhī hòushì yīnguǒ jīnshēng zuòzhě zhī xīn
人能知時速改 切莫更待因循 上帝敕示戒語 留傳往古來今
Rén néng zhī shísù gǎi qiè mò gèng dài yīnxún shàngdì chì shì jiè yǔ liúchuán wǎnggǔ lái jīn
Bagian 3
玄天上帝 格言
Xuán tiān shàngdì géyán
矯妄求榮 名譽不揚 尅剝致富 子孫遺殃
Jiǎo wàngqiú róng míngyù bù yáng kè bō zhìfù zǐsūn yí yāng
施恩佈德 福祿來祥 寡欲薄味 壽命彌長
Shī ēn bù dé fú lù lái xiáng guǎ yù báo wèi shòumìng mí zhǎng
毋欺暗室 毋昧三光 正直無私 志心忠良
Wú qī ànshì wú mèi sānguāng zhèngzhí wúsī zhì xīn zhōngliáng
天地介祉 神明帡幪 超生度厄 必濟時康
Tiāndì jiè zhǐ shénmíng píng méng chāoshēng dù è bì jì shí kāng
向來看宣玄天上帝金科玉律真經終
Xiànglái kàn xuān xuán tiān shàngdì jīnkēyùlǜ zhēn jīng zhōng
玄天上帝金科玉律真經終
Xuán tiān shàngdì jīnkēyùlǜ zhēn jīng zhōng
完經讚
Wán jīng zàn
金科玉律經 啟發心田 祥光瑞氣降壇前 滅罪與消愆
Jīnkēyùlǜ jīng qǐfā xīntián xiángguāng ruì qì jiàng tán qián mièzuì yǔ xiāo qiān
普濟人天 丹誠錫泰然Pǔ jì rén tiān dānchéng xī tàirán皈命
玉虛師相玄天上帝蕩魔大天尊
Guī mìng yù xū shī xiāng xuán tiān shàngdì dàng mó dà tiānzūn
(三稱三跪九叩首)Sān chēng sān guì jiǔ kòushǒu
Setelah Membaca 3 Jurus, 3 kali Membungkuk / Berlutut, 3 kali Bersoja

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Tentang Penulis

Tentang Penulis
Mengky Mangarek, salah satu IT preneur, penggemar kisah para Buddha, Bodhisattva serta penulis buku dan komik Zen, juga pernah mengisi di beberapa radio talk, seminar dan penulis / admin dibeberapa blog seperti Kisah Para Dewa dan Cetya Tathagata yang telah memiliki lebih dari 20,000 pembaca setia.

tentang penulis

tentang penulis
Jacky Raharja adalah seorang entrepreneur kelahiran 10 February 1982 dan berdomisili di Jakarta. Mengawali karier profesional sebagai seorang Marketer pada sebuah Top Multinational Company yang bergerak di bidang FMCG pada tahun 2007. Mempunyai passion yang sangat tinggi dalam hal brand management & strategic dan meninggalkan dunia profesional pada tahun 2013 sebagai Brand Manager demi mengejar passion lainnya yaitu menjadi seorang Entrepreneur yang mempunyai jaringan bisnis sendiri. Bergabung dengan Cetya Tathagata Jakarta sebagai bagian dari committee sejak tahun 2005 dan sebagai salah satu kontributor atas artikel-artikel pada social media Cetya Tathagata Jakarta.

Most Reading

Diberdayakan oleh Blogger.